O aplikaci

Aplikace umožňuje analyzovat data dopravních nehod v České republice. Uživatel definuje požadované paramery a aplikace zobrazí data v podobě mapy, grafu nebo tabulky. Agregovaná data lze pro účely statstického vyhodnocení nehodovosti vyexportovat do pdf, data grafu pak do Excelu.

Data

Aplikace využívá data dopravních nehod, která poskytuje Policie ČR. Aktualizace probíhá s měsíční periodicitou, většinou k 15. dni měsíce. Dostupná jsou data od 1. ledna 2006.
Poslední aktualizace dat: 30. 6. 2024

Obr. 1 Struktura databáze

Nastavení

Uživatel si může nastavit velké množství omezujících podmínek. Povinnné jsou však pouze dvě - datum počátku a konce sledovaného období.

 • Počátek sledovaného období (povinné) - po kliknutí se zobrazí kalendář.
 • Konec sledovaného období - po kliknutí se zobrazí kalendář.
 • Územní jednotka - umožňuje vybrat území, pro které se mají nehody vyhledat. Pole slouží jako našeptávač. Po napsání alespoň dvou znaků se zobrazí seznam územních jednotek. Výběr bere zřetel na diakritiku, velikost písmen se neřeší. Vybírat lze z krajů, okresů, obcí, katastrálních území. Příslušnost nehody k dané územní jednotce se určuje na základě GPS souřadnic. Proto lze výběr použít až od r. 2007, do té doby Policie ČR GPS souřadnice nesbírala. Po odeslání se mapa automaticky přiblíží na vybranou územní jednotku.
 • Podmínky - umožňuje definovat až 64 typů podmínek, dle protokolu k dopravní nehodě. Po kliknutí se zobrazí panel s nabídkou všech typů podmínek. Podmínku lze vybrat buď ze seznamu, nebo lze využít funkci našeptávače. Ten vrací seznam podle názvu podmínky i podle jejího kódu. Pokud definujete stejnou podmínku s různými parametry (např. druh nehody = srážka s vlakem a druh nehody = srážka s tramvají), pak jsou tyto dvě podmínky spojeny logickým NEBO. To platí i u podmínek, kde se hodnoty stanovují číselně. Takže např. usmrceno osob = 2 a usmrceno osob = 3 vrátí ty nehody, při kterých byly usmrceny 2 nebo 3 osoby.
 • Typ grafu (dostupné pro graf) - v grafu je možno zobrazit jednu až čtyři křivky - počet nehod, počet vozidel účastnících se nehody, počet osob s následky ve vozidlech a počet chodců. Z obr. 1 je zřejmé, že jedné nehody se účastní jedno či více vozidel. Ke každému vozidlu by měly být uvedeny informace o řidiči (pokud neujel od nehody) a informace o zraněných cestujících. Nehody se mohou (ale nemusí) účastnit chodci.
 • Časová jednotka (dostupné pro graf) - umožňuje určit, zda graf bude zobrazovat data po letech, měsících, týdnech či dnech.
 • Vybraná oblast - v mapě lze nakreslením polygonu vybrat oblast, pro kterou se analýza spočítá. V takovém případě již nelze vybírat dle územní jednotky. Vybranou oblastí jsou taktéž ovlivněny hodnoty v grafu. Více v sekci Mapa.

Graf

Zobrazuje výsledky výběru (viz část Nastavení). V grafu lze zobrazit jednu až čtyři linie - nehody, vozidla, cestující a chodce. Kliknutím na legendu grafu lze danou linii z grafu odebrat, případně ji opět přidat. Po najetí myší na bod grafu se objeví číselná hodnota.

Mapa

Vrstvy

Dopravní nehody od Policie ČR

V mapě se zobrazují nehody dle omezujících podmínek (viz část Nastavení). Poloha nehody je dána GPS souřadnicemi. Ty jsou sbírány od r. 2007 (u 95 % nehod). V roce 2008 byly k dispozici u 97 % a od r. 2009 u 99,9 % nehod.
Nehody lze zobrazit "bez rozlišení" (všechny body mají stejný fialový symbol), nebo "podle zranění". V takovém případě jsou smrtelné nehody černé, nehody s těžkým zraněním červené, s lehkým zraněním žluté a nehody bez zranění zelené.
Zobrazení velkého množství nehod naráz by mohlo vést k citelnému zpomalení aplikace. V takovém případě jsou nehody sloučeny do skupin a jsou zobrazeny pouze tyto zástupné symboly. Po přiblížení se potom zobrazí konkrétní nehody.
Po kliknutí na nehodu se zobrazí okno se základními informacemi. Po kliknutí na ID nehody se otevře stránka s podrobnostmi (je třeba mít povolena vyskakovací okna).

Heatmapa

Z dopravních nehod lze vygenerovat vrstvu teplotní mapy (heatmapy). Ta může sloužit k obecnému přehledu o hustotě nehod (vhodné např. u nehod na křižovatce).
Je potřeba si uvědomit, že se nejedná o statistickou metodu, pouze o vyjádření geografické (tedy ne síťové) blízkosti bodů.

Nebezpečná místa

Nebezpečná místa jsou lokality s významně vyšším počtem dopravních nehod, než by se očekávalo. Jsou identifikována pomocí metody KDE+. Jedná se o rozšíření standardní metody jádrového odhadu hustoty (KDE). Její hlavní výhodou je, že objektivně stanoví, která z míst jsou statisticky významná, a taková místa ještě setřídí podle jejich důležitosti. Metoda je používána ve většině vyspělých zemí.
Tato místa jsou počítána pro všechny mezikřižovatkové úseky na silnicích III. a vyšší třídy z nehod za posledních 5 let.
Aktualizace probíhá automaticky spolu s aktualizací dat o dopravních nehodách. Periodicita je tedy měsíční.

Ovládání mapy

Mapu lze standartně ovládat tažením. Zoomovat se dá kolečkem na myši: nahoru - přibližení, dolů - oddálení. Při stisku klávesy Ctrl lze tažením myši vybrat v mapě oblast, kam se má mapa přiblížit. Dále lze využít ovládací prvky v mapě:

 • Podkladové mapy - v levém horním rohu lze vybrat z několika podkladových map:
  • Mapy.cz - nastavena jako výchozí.
  • Ortofoto - letecká mapa. Je vhodná pro detailní zobrazení místa nehody.
  • ZM - Základní mapa od ČÚZK.
  • OSM - OpenStreetMap.
  • Mapa - mapa Google.
 • Panel nástrojů - na pravé straně mapového pole:
  • Celá obrazovka - zvětší mapové pole na celou plochu obrazovky.
  • Celá ČR - nastaví mapu do zobrazení, kdy je vidět celé území republiky.
  • Kreslení polygonu - klikáním lze v mapě nakreslit polygon. Ukončí se dvojklikem. Po kliknutí na tlačítko Odeslat se vyberou pouze nehody uvnitř polygonu. Také v grafu budou hodnoty odpovídat pouze nehodám uvnitř polygonu. Po kliknutí na polygon se dají upravovat jeho hranice. Pokud je nakreslen jeden polygon, nelze nakreslit další. Polygon se odstraní kliknutím pravým tlačítkem myši. Pokud se provádí výběr pomocí polygonu, nelze vybírat dle územní jednotky. Toto pole se stane dočasně neaktivním. Výběr dle územní jednotky je opět umožněn po odstranění polygonu.

   Obr. 2 Výběr dle nakresleného polygonu

  • Vrstvy - zobrazí Panel vrstev. Uživatel si může vybrat, které z dostupných vrstev chce zobrazit.

   Obr. 3 Panel pro výběr viditelných vrstev

  • Generování odkazu - umožňuje uživateli vygenerovat odkaz na mapu, který v sobě uchová kompletní nastavení, které si uživatel definoval. Zárověň se uloží i nakreslený polygon, vybrané mapové vrstvy a území, na které je mapa přiblížena. Uživatel má také možnost zvolit si název,který se zobrazí v záhlaví mapového okna.

   Obr. 4 Okno generování odkazu

  • Streetview - mapa podporuje prohlížení v režimu Streetview.
  • Přiblížení/oddálení - v pravém dolním jsou tlačítka pro přiblížení, oddálení a zobrazení StreetView.

Tabulka

Zobrazuje výsledky výběru (viz část Nastavení) v podobě tabulky.

Export dat do pdf - "Přehled nehod v silničním provozu"

Data lze v agregované podobě exportovat do formátu pdf - viz tlačítko na obrázku 5. V dokumentu jsou vypsány všechny podmínky dle aktuálního nastavení, mapa s nehodami a také odkaz do aplikace, který zajistí nastavení mapy v okamžiku generování pdf.
Pokud Vám export nefunguje, ujistěte se, že máte povoleno otvírat vyskakovací okna.
Ikona je aktivní jen v situaci, kdy byla zobrazena mapa a nebyly měněny podmínky nastavení. Pokud ke změnám došlo, je třeba formulář znovu odeslat.

Obr. 5 Tlačítko exportu do pdf

Export dat grafu do Excelu

Data, ze kterých je vykreslen graf, je možné exportovat do Excelu. V souboru je vypsáno i kompletní nastavení omezujících podmínek. Pokud Vám stahování nefunguje, ujistěte se, že máte povoleno otvírat vyskakovací okna.
Ikona stahování je aktivní jen v situaci, kdy byl zobrazen graf a nebyly měněny podmínky nastavení. Pokud ke změnám došlo, je třeba formulář znovu odeslat.

Financování

Tato aplikace byla vytvořena za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Národní program udržitelnosti I, projektu Dopravní VaV centrum (LO1610) na výzkumné infrastruktuře pořízené z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (CZ.1.05/2.1.00/03.0064).

Data byla poskytnuta Policií ČR.